Souhlas se zpracováním osobních údajů

 
           V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,souhlasím, aby mé osobní údaje byly shromažďovány, zpracovávány a uchovávány za účelem posouzení mé žádosti o přidělení ubytování na Univerzitě Palackého v Olomouci, pro účely vedení evidence o ubytovaných, vedení evidence o neubytovaných žadatelích o ubytování a pro účely vedení evidence nezaplaceného kolejného a dalších plateb s ubytováním spojených.

           Jako subjekt údajů uděluji souhlas se zveřejněním evidence nezaplaceného kolejného a dalších plateb s ubytováním spojených na viditelném místě na příslušné koleji UP.

           Osobní údaje smí být shromažďovány nejdéle po dobu stanovenou zvláštním právním předpisem (např. zákonem č. 99/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a ozměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo na základě vnitřních předpisů a norem Univerzity Palackého v Olomouci."